Magazinul nostru online folosește fișiere cookie, care sunt stocate în browserul dumneavoastră. Cookie-urile nu stochează date personale, sunt necesare pentru ca site-ul să funcționeze corect. Prin utilizarea acestei pagini, acceptați utilizarea cookie-urilor. Politica de confidențialitate>>

Informare cu privire la prelucrarea datelor

Informare cu privire la prelucrarea datelor - Moonbasanails.ro

 

INTRODUCERE

Netkosár Marketing Kft. 4027 Debrecen, Füredi út 75 / B 5/20 (în continuare: Prestator de servicii, operator de date) se supune următorului prospect.

Conform REGULAMENTULUI 2016/679 (UE) AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (din 27 aprilie 2016) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) vă oferim informarea ce urmează.

Modificările aduse prospectului vor intra în vigoare ȋn momentul publicǎrii la adresa de mai sus.

 

NUMELE OPERATORULUI ȘI DATE DE CONTACT

Nume: Netkosár Marketing Kft.

Sediul central: 4027 Debrecen, Füredi út 75 / B 5/20

E-mail: office@moonbasanails.ro

Telefon: +36-20-274-6920

 

DEFINIȚII

1. „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2. „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni automatizate sau neautomatizate efectuate asupra datelor sau fișierelor personale, operaţiuni precum: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

3. „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau a statelor membre, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi, de asemenea, determinate de dreptul Uniunii Europene sau a statelor membre;

4. „persoană împuternicită de operator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului;

5. „destinatar” înseamnă acea persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice alt organism căruia îi sunt comunicate datele cu caracter personal, indiferent dacă este o terță parte sau nu. Autoritățile publice care pot avea acces la date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

6. „consimțământul persoanei vizate” înseamnă declarația voluntară, specificǎ, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc;

7. „încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

 

PRINCIPII LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt:

(a) să fie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent fațǎ de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);

(b) colectate numai în scopuri determinate, explicite și legitime și care nu sunt tratate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de scop”);

 (c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în scopul în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);

(d) exacte și unde este necesar, să fie actualizate; trebuie sǎ se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura cǎ datele cu caracter personal care sunt inexacte sunt șterse sau rectificate („exactitate”) fără întârziere în scopul prelucrării datelor;

(e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”);

(f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”)

Operatorul este responsabil pentru respectarea celor de mai sus și trebuie să poată demonstra o aceastǎ respectare („responsabilitate”).

Operatorul de date declară că datele sunt prelucrate în conformitate cu principiile stabilite în această secțiune.

PRELUCRĂRI DE DATE

PRELUCRARE A DATELOR NECESARĂ PENTRU OPERAREA MAGAZINULUI ONLINE

 

{Faptul culegerii datelor, sfera datelor prelucrate și scopul prelucrării datelor:

Date personale

Scopul prelucrării datelor

Nume utilizator

Identificare utilizator, înregistrare

Parolǎ

Oferǎ acces securuzat la contul utilizatorului

Nume şi prenume

Necesară pentru a păstrarea contactului, efectuarea cumpărăturilor și întocmirea corespunzătoare a facturilor.

Adresǎ e- mail

Păstrarea contactului.

Numǎr de telefon

Păstrarea contactului, gestionarea mai eficientă a chestiunilor legate de facturare sau transport.

Nume si adresǎ de facturare

Întocmirea corespunzătoare a facturilor, încheierea, definirea conținutului, modificarea, monitorizarea executării contractelor, facturarea taxelor aferente acestora și validarea eventualelor pretenții legate de acestea.

Nume şi adresǎ de livrare

Asigurarea posibilității livrării la domiciliu.

Data cumpǎrǎrii/ abonǎrii

Executarea operațiunii tehnice.

Adresa IP utilizată la cumpărare/înregistrare

Executarea operațiunii tehnice.

 

Nu trebuie să includă date cu caracter personal nici în cazul numelui de utilizator, nici al adresei de e-mail.

2. Sfera persoanelor vizate: Toate persoanele vizate înregistrate/cumpărători pe site-ul webshop-ului.

3. Durata gestionării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: imediat, odatǎ cu ștergerea înregistrării. Cu privire la ștergerea oricăror date cu caracter personal furnizate de persoana vizată, operatorul informează persoana pe cale electronica ȋn conformitate cu articolul 19 din GDPR. Dacă cererea de anulare a persoanei vizate acoperă și adresa de e-mail furnizată de aceasta, operatorul de date va șterge după notificare și adresa de e-mail. Excepţie fac documentele contabile justificative, ce trebuie păstrate timp de 8 ani în conformitate art.169 alin. (2) din Legea Contabilitǎţii (2000).

Documentele contabile justificative care susțin direct și indirect situațiile contabile (inclusiv conturile de Carte Mare, situațiile analitice și detaliate), trebuie păstrate pentru o perioadă de cel puțin 8 ani în formă lizibilă, printr-o modalitate care să permită regăsirea pe baza referințelor din notele contabile.

4. Identitatea potențialilor operatori de date autorizați să obțină datele, destinatarii datelor cu caracter personal: datele cu caracter personal pot fi prelucrate de personalul de vânzări și marketing al operatorului de date, respectând principiile de mai sus.

5. Informarea persoanelor vizate privind drepturile lor legate de prelucrarea datelor:

• Persoana vizată poate solicita operatorului în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, și

• are dreptul de a se opune prelucrării, respectiv

• persoanei vizate îi revine dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a retrage consimțământul în orice moment.

6. Persoana vizată poate iniția accesul la datele cu caracter personal, ștergerea sau modificarea acestora, restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor, respectiv își poate exercita dreptul de a se opune prelucrării, prin următoarele modalitǎţi:

- prin poștă la adresa: Înainte de returnare, vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți în legătură cu returnarea și adresa exactă.

- la adresa Netkosár Marketing Kft.,

- prin e-mail la office@moonbasanails.ro

- telefonic: +36-20-274-6920 în zilele lucrătoare ȋntre orele: 9:00 - 15:00.

 

7. Baza legalǎ a prelucrǎrii datelor:

7.1. Articolul 6 al. (1) litera (b) din GDPR,

7.2. Art. 13/A al. (3) din Legea CVIII din anul 2001, privind diversele probleme legate de serviciile de comerț electronic, precum și de serviciile din sfera comunității informatice (în continuare: Elker tv.)

În scopul prestării serviciilor, furnizorul poate prelucra acele date cu caracter personal care sunt strict necesare din punct de vedere tehnic pentru furnizarea serviciilor. În cazul existenței altor condiții, furnizorul va alege și utiliza, în toate situațiile, mijloacele aplicate pentru prestarea serviciilor din sfera comunității informatice astfel încât prelucrarea datelor cu caracter personal să aibă loc doar dacă acest lucru este strict necesar pentru furnizarea serviciilor și îndeplinirea altor obiective prevăzute de prezenta lege, însă și în acest caz doar în măsura și pentru perioada necesară.

7.3. În cazul unei facturi emisǎ în conformitate cu legea Contabilităţii Articolul 6 al. (1) litera (c).

7.4. Executarea cererilor care decurg din contract, conform Legii V din 2013 privind Codul civil 6:21. § este de 5 ani.

6:22. § [Termen de prescripţie]

(1) Cu excepţia cazului in care aceastǎ lege nu prevede altfel creanțele devin ȋnvechite în termen de cinci ani.

(2) Termenul de prescripție începe în momentul în care creanța devine revendicabilǎ.

(3) Un acord de modificare a termenului de prescripție se încheie în scris.

(4) Un acord care exclude termenul de prescripţie va fi nul.

 

8. Vă informǎm că:

• prelucrarea datelor este necesară pentru executarea contractului.

• sunteți obligat să furnizați datele personale pentru a putea să executăm comanda Dvs..

• consecința nefurnizării datelor va fi că nu vom putea prelucra comanda Dvs.

 

 

OPERATORI LA CARE S-A RECURS

Transport

1. Activitatea prestată de operator: livrarea, transportul produselor

2. Denumirea și datele de contact ale operatorului:

Serviciul de curierat GLS

2351 Alsónémedi, Str. GLS Europa 2.

info@gls-hungary.com

Tel.: 06-1-802-02-65

 

Express ONE Ungaria Kft.

1239 Budapesta, Calea Europa 12. / Clădirea L1

ugyfelszolgalat@expressone.hu

Tel.: 06-1-877-74-00 c.

 

Magyar Posta ZRt.

1138 Budapesta, Str. Dunavirág 2-6.

ugyfelszolgalat@posta.hu

Tel.: 06-1-767-82-00

 

3. Faptul prelucrării datelor, sfera datelor prelucrate: numele destinatarului livrării, adresa de livrare, numărul de telefon, adresa de e-mail.

4. Sfera persoanelor vizate: Toate persoanele vizate care solicită livrare la domiciliu.

5. Scopul prelucrării datelor: Livrarea la domiciliu a produsului comandat.

6. Durata procesării datelor, termenul limitǎ de ștergere a datelor: până ȋn momentul livrării la domiciliu.

7. Baza legalǎ pentru prelucrarea datelor: articolul 6 alineatul (1) litera (b).

Furnizor de servicii de găzduire

1. Activitate efectuată de operator: Servicii de găzduire

2. Numele și datele de contact ale operatorului:

 

Shoprenter

3. Faptul prelucrǎrii datelor, sfera datelor prelucrate: Toate datele personale furnizate de persoana vizată.

4. Sfera persoanelor vizate: toate persoanele vizate care utilizează pagina web.

5. Scopul prelucrării datelor: să pună la dispoziție pagina web și să îl gestioneze corespunzător.

6. Durata prelucrării datelor, termenul limită de ștergere a datelor: până la încetarea acordului dintre operatorul de date și furnizorul de servicii de găzduire sau cererea de ștergere ȋnaintatǎ de persoana vizatǎ către furnizorul de servicii de găzduire.

7. Baza legalǎ pentru prelucrarea datelor: articolul 6 al. (1) literele (c) și (f) și articolul 13/A al. (3) din Legea CVIII din anul 2001 privind diversele probleme legate de serviciile de comerț electronic, precum și de serviciile din sfera comunității informatice

 

 

DESTINATARI CĂRORA LE SUNT COMUNICATE DATELE CU CARACTER PERSONAL         (TRANSMITEREA DATELOR)

Plata online

1. Activitatea efectuatǎ de destinatar: plată online

2. Numele și datele de contact ale destinatarului:

3. Faptul prelucrării datelor, sfera datelor prelucrate: Date de facturare, nume, adresa de e-mail

4. Sfera persoanelor vizate: Toate persoanele vizate care solicită cumpărare online.

5. Scopul prelucrării datelor: Efectuarea plǎţilor online, confirmarea tranzacțiilor și fraud-monitoring (controlul abuzurilor) efectuat în vederea protecției utilizatorilor.

6. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: până la efectuarea plății online.

7. Baza legalǎ pocesǎrii datelor: articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR. Procesarea datelor este necesară pentru efectuarea la cererea persoanei vizate a plăţii online.

8. Drepturile persoanelor vizate:

a. Puteți sǎ vǎ informaţi despre condițiile de prelucrare a datelor,

b. Aveți dreptul de a primi feedback de la operatorul de date cu privire la faptul dacă datele dvs. personale sunt ȋn curs de procesare respectiv de a avea acces la toate informațiile legate de prelucrarea datelor.

c. Aveți dreptul de a primi informațiile personale despre dvs. într-un format structurat, utilizat ȋn mod curent, care poate fi citit automat.

d. Aveți dreptul, ca la cererea dvs. operatorului de date, să vǎ corecteze datele personale inexacte fără întârzieri nejustificate.

 

ADMINISTRAREA COOKIE- URILOR

1. Cookie-urile specifice magazinului web sunt așa-numitele „cookie- uri utilizate pentru sesiunile protejate prin parolă”, „cookie-urile necesare coșului de cumpărături” și „cookie-urile de securitate”, pentru a căror utilizare nu e necesar acordul prealabil al părților vizate.

2. Faptul prelucrării datelor, sfera datelor prelucrate: Cod unic de identificare, data, ora

3. Sfera persoanelor vizate: toate persoanele vizate care accesează site-ul.

4. Scopul prelucrării datelor: identificarea utilizatorilor, ţinerea evidenței „coșului de cumpărături” și urmărirea vizitatorilor.

5. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor:

 

Tipul cookie-ului Baza legală pentru prelucrarea datelor Durata managementului datelor
Cookie-uri pentru o sesiune (Session cookies) Art. 13/A al. (3) din Legea CVIII din 2001 privind diversele probleme legate de serviciile de comerț electronic, precum și de serviciile din sfera comunității informatice (Elkertv.) Perioada până la sfârșitul sesiunii relevante pentru vizitatori
Cookie-uri permanente sau salvate 2001 CVIII privind anumite aspecte legate de serviciile de comerț electronic și serviciile societății informaționale. Act (Elkertv.) 13 / A. § (3) până când persoana vizată este ștearsă
Cookie-uri statistice, de marketing 2001 CVIII privind anumite aspecte legate de serviciile de comerț electronic și serviciile societății informaționale. Act (Elkertv.) 13 / A. § (3) 1 lună - 2 ani

 

6. Identitatea posibililor operatori de date cu caracter personal autorizați să obțină datele: Prin utilizarea cookie-urilor operatorul nu prelucrează date cu caracter personal.

7. Informarea persoanelor vizate privind drepturile lor legate de prelucrarea datelor: Persoanele vizate au posibilitatea de a șterge cookie-urile, în general, în setările din submeniul Protecția datelor din meniul Unelte/Setări.

8. Baza legală a prelucrării datelor: Nu este nevoie de consimțământul persoanei vizate, dacă scopul exclusiv al utilizării cookie-urilor este transmiterea comunicărilor prin rețeaua electronică de comunicații sau dacă furnizorului îi sunt absolut necesare pentru a presta serviciul din sfera comunității informatice solicitat în mod expres de către abonat sau utilizator.

9. Majoritatea browserelor utilizate de utilizatorii noștri vă permit să setați ce cookie-uri să salvați și să permiteți cookie-uri (specifice) să fie șterse din nou. Dacă restricționați stocarea cookie-urilor pe anumite site-uri web sau nu permiteți cookie-uri de la terți, acest lucru poate duce, în anumite circumstanțe, ca site-ul nostru web să nu mai fie utilizat în întregime. Iată cum vă puteți personaliza setările cookie-urilor pentru browsere standard:

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)

Safari (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac)

 

UTILIZAREA URMĂRIRII CONVERSIILOR GOOGLE ADWORDS

1. Operatorul de date utilizeazǎ programul de publicitate online„Google AdWords”, ca parte a acestuia foloseşte serviciul de urmărire a conversiilor Google. Urmărirea conversiilor Google este un serviciu de analiză furnizat de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; „Google”).

2. Atunci când Utilizatorul accesează o pagină web printr-un anunț Google, pe calculator se instalează un cookie necesar pentru urmărirea conversiei. Valabilitatea acestor cookie-uri este limitată și nu conțin niciun fel de date cu caracter personal, astfel că Utilizatorul nu poate fi identificat prin intermediul acestora.

3. Atunci când Utilizatorul răsfoiește anumite pagini ale site-ului, iar cookie-ul încă nu expirat, Google și operatorul de date cu caracter personal pot vedea pe ce anunț a dat clic Utilizatorul.

4. Fiecare client Google AdWords primește un alt cookie, astfel că acestea nu pot fi urmărite prin intermediul site-urilor aparținând clienților AdWords.

5. Informațiile obținute cu ajutorul cookie-urilor, care urmăresc conversiile, servesc la întocmirea unor statistici legate de conversii pentru clienții AdWords, care aleg urmărirea conversiilor. Astfel, clienții primesc informații despre numărul utilizatorilor care dau clic pe anunțurile lor și care sunt direcționați spre pagini dotate cu etichetă de urmărire a conversiilor. Însă clienții nu au acces la informații care ar putea duce la identificarea vreunui utilizator.

6. Dacă nu doriți să luați parte la urmărirea conversiilor, puteți refuza participarea prin dezactivarea posibilității de instalare a cookie-urilor. În continuare, Dvs. nu veți mai figura între datele statistice ale urmăririi conversiilor

7. Pentru informații suplimentare și declarația Google privind protecția datelor, accesați site-ul: www.google.de/policies/privacy/

 

UTILIZAREA GOOGLE ANALYTICS

1. Acest site utilizează aplicația Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google Inc. („Google”). Google Analytics utilizează așa-numite „cookie”-uri, fișiere text, salvate pe calculatorul Dvs., care ajută la analiza utilizării site-ului vizitat de Utilizator.

2. Informațiile create prin intermediul cookie-urilor legate de site-ul accesat de Utilizatori ajung, de obicei, pe unul dintre serverele Google din SUA, fiind stocate pe acestea. Prin activarea anonimizării IP-ului, Google scurtează în prealabil adresa IP a Utilizatorilor din țările membre ale Uniunii Europene sau din alte state parte la acordul privind Spațiul Economic european.

3. Adresa IP integrală este transmisă către serverul Google din SUA și este scurtată acolo doar în situații excepționale. În urma împuternicirii operatorului acestui site, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua modul în care Utilizatorul a folosit site-ul, pentru a întocmi rapoarte legate de activitatea site-ului pentru operatorul site-ului, precum și pentru a presta și alte servicii legate de utilizarea site-ului și a internetului.

4. În cadrul Google Analytics, adresa IP transmisă de browser-ul Utilizatorului nu va fi asociată cu alte date Google. Ca Utilizator puteți împiedica stocarea cookie-urilor prin configurarea corespunzătoare a browser-ului, însă vă atragem atenția că, în acest caz, nu există garanția că toate funcțiile de pe site vor putea fi utilizate în deplinătatea lor. De asemenea, puteți împiedica Google să colecteze și să prelucreze, prin intermediul cookie-urilor, datele Utilizatorului legate de utilizarea site-ului (inclusiv adresa IP) dacă descărcați și instalați extensia de pe linkul de mai jos. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro

 

BULETIN INFORMATIV, ACTIVITĂȚI MD

1. Conform art. 6 din Legea XLVIII din 2008 privind condițiile de bază și restricțiile activităților de publicitate economică, Utilizatorul își poate exprima consimțământul în prealabil și în mod expres pentru ca Furnizorul să îi transmită oferte promoționale și alte trimiteri, la adresele specificate cu ocazia înregistrării.

2. De asemenea, pe baza prevederilor prezentului prospect, Clientul își poate exprima consimțământul pentru ca Furnizorul să-i prelucreze datele cu caracter personal pentru a trimite oferte promoționale.

3. Furnizorul nu va trimite mesaje publicitare nesolicitate, iar Utilizatorul are dreptul, nelimitat și fără obligația justificării, să se dezaboneze gratuit de la primirea ofertelor. În acest caz Furnizorul va șterge din evidențele sale toate datele cu caracter personal ale Utilizatorului necesare pentru trimiterea mesajelor publicitare, și nu va mai trimite Utilizatorului oferte promoționale. Utilizatorul se poate dezabona de la primirea mesajelor publicitare dând clic pe linkul inclus în mesaj.

4. Faptul culegerii datelor, sfera datelor prelucrate și scopul prelucrării datelor:

Date presonale Scopul gestionării datelor Bază legală
Numele, adresa E- mail Identificare utilizator, posibilitatea activǎrii abonamentului la newsletter. Consimțământul persoanei vizate, articolul 6 alineatul (1) litera (a). Legea XLVIII din 2008 privind condițiile de bază și anumite restricții ale publicității comerciale Secțiunea 6 (5) din lege.
Data abonǎrii Executarea operațiunii tehnice. Consimțământul persoanei vizate, articolul 6 alineatul (1) litera (a). Legea XLVIII din 2008 privind condițiile de bază și anumite restricții ale publicității comerciale Secțiunea 6 (5) din lege.
Adesa IP la data abonǎrii Executarea operațiunii tehnice. Consimțământul persoanei vizate, articolul 6 alineatul (1) litera (a). Legea XLVIII din 2008 privind condițiile de bază și anumite restricții ale publicității comerciale Secțiunea 6 (5) din lege.

 

5. Sfera persoanelor vizate: Toate persoanele vizate care s-au abonat la buletinul informativ.

6. Scopul prelucrării datelor: transmiterea de mesaje electronice care conțin reclame (e-mail, sms, mesaj push) către persoana vizată, furnizarea de informații privind informațiile, produsele, ofertele actuale, noile funcții, etc.

7. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: prelucrarea datelor se efectuează până la retragerea declarației de consimțământ, adică până la dezabonare.

8. Identitatea posibililor operatori de date cu caracter personal autorizați să obțină datele, destinatarii datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de angajații operatorului de date specializați în vânzări și marketing, cu respectarea principiilor de bază menționate mai sus.

9. Informarea persoanelor vizate privind drepturile lor legate de prelucrarea datelor:

      • Persoana vizată poate solicita operatorului în ceea ce privește datele cu caracter personal      referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, și

      • are dreptul de a se opune prelucrării, respectiv

      •persoanei vizate îi revine dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a retrage consimțământul în orice moment.

 

11. Persoana vizată poate iniția accesul la datele cu caracter personal, ștergerea sau modificarea acestora, restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor, respectiv își poate exercita dreptul de a se opune prelucrării, în modurile care urmează:

- prin poștă la Înainte de returnare, vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți în legătură cu returnarea și adresa exactă.

- la adresa Netkosár Marketing Kft.,

- prin e-mail la office@moonbasanails.ro

- telefonic la +36-20-274-6920 în zilele lucrătoare de la 9:00 la 15:00.

12. Persoana vizată se poate dezabona gratuit de la buletinul informativ în orice moment.

13. Baza legală a prelucrării datelor: consimțământul persoanei vizate, art. 6 al. (1) litera a), art. 5 al. (1) literele (a) și (f) și art. 6 al. (5) din legea XLVIII din anul 2008 privind condițiile de bază și restricțiile activităților de publicitate economică:

Titularul materialului publicitar, furnizorul de servicii de publicitate, respectiv cel care publică materialul publicitar trebuie să țină o evidență a datelor cu caracter personal ale persoanelor care acceptă declarația de consimțământ, în limitele stabilite în declarația de consimțământ. Datele înregistrate în această evidență care se referă la destinatarul materialului publicitar pot fi prelucrate doar în conformitate cu declarația de consimțământ, până la retragerea acesteia, putând fi transmise unor terți doar cu consimțământul prealabil al persoanei vizate.

14. Vă informăm că:

prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră.

 sunteți obligat să furnizați datele personale, dacă doriți să primiți buletin informativ de la noi.

• Consecimta nefurnizarii datelor va fi ca nu vom putea sa vă trimitem buletin informativ.

 

GESTIONAREA PLÂNGERILOR

{Faptul colectării datelor, sfera datelor prelucrate și scopul prelucrării datelor:

Date personale Scopul prelucrǎrii datelor Bază legală
Nume şi prenume Identificare, contact. Articolul 6 alineatul (1) litera (c) și CLV 1997 privind protecția consumatorilor. Actul 17/A. § (7).
Adresa E- mail Păstrarea contactului. Articolul 6 alineatul (1) litera (c) și CLV 1997 privind protecția consumatorilor. Actul 17/A. § (7).
Numǎr de telefon Păstrarea contactului. Articolul 6 alineatul (1) litera (c) și CLV 1997 privind protecția consumatorilor. Actul 17/A. § (7).
Nume şi adresa de facturare Identificare, contestații privind calitatea produselor comandate, gestionarea întrebărilor și problemelor. Articolul 6 alineatul (1) litera (c) și CLV 1997 privind protecția consumatorilor. Actul 17/A. § (7).

 

2. Sfera persoanelor vizate: Toate persoanele vizate care cumpără online și depun contestații sau plângeri.

3. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: Copiile procesului verbal, adresei și răspunsului la aceasta întocmite referitor la contestația înregistrată trebuie păstrate timp de 5 ani pe baza art. 17/A al. (7) din legea CLV din anul 1997 privind protecția consumatorilor.

4. Identitatea posibililor operatori de date cu caracter personal autorizați să obțină datele, destinatarii datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de angajații operatorului de date specializați în vânzări și marketing, cu respectarea principiilor de bază menționate mai sus.

5. Informarea persoanelor vizate privind drepturile lor legate de prelucrarea datelor:

      • Persoana vizată poate solicita operatorului în ceea ce privește datele cu caracter personal      referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, și

      • are dreptul de a se opune prelucrării, respectiv

      •persoanei vizate îi revine dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a retrage consimțământul în orice moment.

 

6. Persoana vizată poate iniția accesul la datele cu caracter personal, ștergerea sau modificarea acestora, restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor, respectiv își poate exercita dreptul de a se opune prelucrării, în modurile care urmează:

- prin poștă la Înainte de returnare, vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți în legătură cu returnarea și adresa exactă.

- la adresa Netkosár Marketing Kft.,

- prin e-mail la office@moonbasanails.ro

- telefonic la +36-20-274-6920 în zilele lucrătoare de la 9:00 la 15:00.

7. Temei juridic pentru prelucrarea datelor: art. 6 al. (1) litera (c) şi Legea CLV 17/A, alin. 7 din 1997 privind protecția consumatorilor

8. Vă informăm că :

• furnizarea de date cu caracter personal se bazează pe o obligație contractuală.

condiția prealabilă a încheierii contractului este prelucrarea datelor cu caracter personal.

sunteți obligat să furnizați datele cu caracter personal pentru a putea soluționa plângerea Dvs.

• consecința nefurnizării datelor va fi că nu vom putea soluționa plângerea Dvs.

 

Destinatari cărora li se dezvăluie informații personale


„Destinatar” înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice alt organism căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, fie că este sau nu terț.

1. Procesori de date (care prelucrează datele în numele operatorului de date)

Operatorul de date folosește procesatori de date pentru a-și facilita propriile activități de gestionare a datelor și pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale sau legale față de persoana vizată.

Operatorul pune mare accent pe utilizarea numai a operatorilor de date care oferă garanții adecvate pentru a implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura conformitatea cu cerințele de prelucrare a datelor din GDPR și pentru a proteja drepturile persoanelor vizate.

Operatorul de date și orice persoană cu acces la date cu caracter personal care acționează sub controlul operatorului de date sau al operatorului de date vor prelucra datele cu caracter personal cuprinse în prezentele reglementări numai în conformitate cu instrucțiunile operatorului de date.

Operatorul de date este responsabil din punct de vedere legal pentru activitățile operatorului de date. Operatorul de date va fi răspunzător pentru prejudiciile cauzate de prelucrarea datelor numai dacă nu și-a respectat obligațiile specificate în GDPR, care sunt impuse în mod special procesatorilor de date, sau dacă a nerespectat sau a acționat contrar instrucțiunilor legale ale operatorului. .

Procesatorul de date nu are o decizie semnificativă cu privire la prelucrarea datelor.

Operatorul de date poate folosi un furnizor de găzduire pentru a furniza fundalul IT și un serviciu de curierat ca procesator de date pentru a livra produsele comandate.

2. Unii procesatori de date

Activitati de prelucrare a datelor Nume, adresa, informatii de contact
Serviciu de gazduire ShopRenter.hu Kft.
Adresa: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Număr de telefon: 06704102535 06-1 / 234-5011
E-mail: info@shoprenter.hu
Site: www.shoprenter.hu
Alte procesări de date (de exemplu, facturare online, dezvoltare web, marketing)

SalesAutopilot Kft.
1016 Budapesta, Zsolt utca 6 / C. ARC. ei. 4.;
info@salesautopilot.hu; Telefon: (+36) 1 490 0172;

Számlázz.hu
Compania: KBOSS.hu Kft.
Site: https // www.szamlazz.hu
E-mail: info@szamlazz.hu
Telefon: 06 30 35 44 789

  

„Terț” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice alt organism care nu este persoana vizată, operatorul, operatorul sau persoanele care sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal sub controlul direct al operatorului sau al împuternicitului ; au primit.

3. Transferul datelor către terți

Operatorii de date terți prelucrează datele personale pe care le furnizăm în nume propriu și în conformitate cu propriile politici de confidențialitate.

Activitatea operatorilor de date Nume, adresa, informatii de contact
Transport

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
info@gls-hungary.com
Număr de telefon: 06-29-88-66-94

MPL Magyar Posta Logisztika Kft.
1138 Budapesta, Dunavirág utca 2-6.
ugyfelszolgalat@posta.hu
Telefon: (06-1) 767-82-82
GTC: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf
Politica de confidențialitate: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Plata online Barion Payment Zrt.
Sediu: H-1117, Budapesta, Infopark sétány 1.
Număr autorizație: H-EN-I-1064/2013
ID instituție: 14859034
Telefon: + 36 1 464 70 99

SITE- URI DE SOCIALIZARE

1. Faptul colectării datelor, sfera datelor prelucrate: Numele, respectiv fotografia de profil oficială a persoanei înregistrate pe site-urile de socializare Facebook/ Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram etc.

2. Sfera persoanelor vizate: Toate persoanele vizate care s-au înregistrat pe site-urile de socializare Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram etc. și au dat „like” la site.

3. . Scopul colectării datelor: Distribuirea, marcarea cu „Îmi place” sau popularizarea diverselor elemente de conținut, produse, promoții sau a site-ului însuși pe site-urile de socializare.

4. . Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor, identitatea posibililor operatori de date personale autorizați să obțină datele și informarea persoanelor vizate privind drepturile lor legate de prelucrarea datelor: Persoana vizată se poate informa cu privire la sursa datelor, prelucrarea acestora și la modalitatea și baza legală de transmitere pe respectivul site de socializare. Prelucrarea datelor are loc pe site-urile de socializare, astfel că durata prelucrării datelor, modalitatea acesteia și posibilitățile de ștergere și modificare a datelor sunt reglementate de regulile site-ului de socializare.

5. Baza legală a prelucrării datelor: consimțământul voluntar al persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe site-ul de socializare.

 

RELAȚII CU CLIENȚII ȘI ALTE PRELUCRĂRI DE DATE

1. Dacă persoana vizată are întrebări sau întâmpină probleme în timpul utilizării serviciilor noastre de prelucrare a datelor, aceasta are posibilitatea de a lua legătura cu operatorul de date prin căile de contact indicate pe site (telefon, e-mail, site-uri de socializare etc.).

2. Operatorul de date va șterge toate datele care îi sunt comunicate prin e-mail, mesaje, telefon, Facebook etc., alături de numele și adresa, precum și de orice alte date cu caracter personal ale persoanei vizate, comunicate voluntar de aceasta, în termen de cel mult 2 ani de la momentul transmiterii acestor date.

3. Informațiile privind prelucrările de date care nu sunt menționate în acest prospect vor fi prezentate în momentul înregistrării datelor.

4. La solicitarea excepțională a autorităților, respectiv a altor organe, în baza împuternicirii primite prin lege, Furnizorul are obligația de informare, precum și de a furniza, preda informații, respectiv de a pune la dispoziția acestora diverse documente.

5. În aceste cazuri, dacă solicitantul a indicat scopul precis al solicitării și sfera datelor necesare, Furnizorul va transmite solicitantului doar respectivele date cu caracter personal, și doar în măsura în care acestea sunt absolut necesare pentru îndeplinirea scopului solicitării.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

      1. Dreptul de acces: Dvs. aveți dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare dacă se       prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele personale și la informațiile enumerate în regulament.

{Dreptul la rectificare

Dvs. aveți dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, Dvs. aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

{Dreptul la ștergerea datelor

Dvs. aveți dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul îndeplinirii condițiilor stabilite.

{Dreptul de a fi uitat

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că Dvs. ați solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

{Dreptul la restricționarea prelucrării

Dvs. aveți dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică una din următoarele condiții:

• Dvs. contestați exactitatea datelor, în acest caz restricționarea se aplică pe o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

• prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

• operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. i le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

• Dvs. v-ați opus prelucrării, în acest caz restricționarea se aplică pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale Dvs.

{Dreptul la portabilitatea datelor

Dvs. aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal (...)

Dreptul la opoziție

În orice moment, Dvs. aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc (...), inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

{Dreptul la opoziție în caz de marketing direct

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, Dvs. aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care Dvs. vă opuneți prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

{Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Dvs. aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Alineatul precedent nu se aplică în cazul în care decizia:

• este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între Dvs. și un operator de date;

• este autorizată prin acel drept al Uniunii sau drept intern aplicabil operatorului, care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare și pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale Dvs.; sau

• are la bază consimțământul Dvs. explicit.

 

TERMENUL INSTITUIRII MĂSURILOR

Operatorul vă va furniza informații privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri în temeiul alineatelor de mai sus, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult 1 lună de la primirea cererii.

În cazuri justificate, acesta se poate prelungi cu 2 luni. Operatorul, în termen de 1 lună de la primirea cererii, vă va informa cu privire la prelungirea termenului prezentând și motivele întârzierii.

Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea Dvs., operatorul vă va informa fără întârziere, în termen de cel mult 1 lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

 

SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul și persoana împuternicită de acesta implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc, incluzând printre altele, după caz:

pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;

asigurarea confidențialității, integrității, disponibilității și rezistenței continue a sistemelor și serviciilor utilizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică;

un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodicǎ ale eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.

Datele prelucrate trebuie să fie stocate astfel încât să nu poată fi accesate de persoane neautorizate. În cazul suporturilor de date pe hârtie, prin stabilirea ordinii de stocare fizică și arhivare, în cazul datelor prelucrate în formă electronică, prin aplicarea unui sistem central de gestionare a drepturilor.
Metoda de stocare a datelor de către IT trebuie aleasă în așa fel încât să poată fi ștearsă la sfârșitul perioadei de ștergere sau, dacă este necesar din alte motive, ținând cont de perioada diferită de ștergere. Ștergerea trebuie să fie ireversibilă.
Suporturile pe hârtie trebuie să fie eliminate de datele personale cu ajutorul unui tocător sau a unui tocător extern. În cazul suporturilor electronice, normele privind eliminarea mijloacelor electronice asigură distrugerea fizică a acestora și, dacă este necesar, ștergerea datelor într-un mod sigur și ireversibil.
Operatorul de date va lua următoarele măsuri specifice de securitate a datelor:
Pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal prelucrate pe hârtie, Furnizorul de Servicii aplică următoarele măsuri (protecție fizică):

Păstrați documentele într-o cameră uscată, sigură și încuiată.
În cazul în care datele cu caracter personal prelucrate pe hârtie sunt digitizate, se aplică regulile care reglementează documentele stocate digital.
Angajatul Furnizorului de Servicii care efectuează gestionarea datelor poate părăsi camera în care are loc gestionarea datelor numai prin închiderea suporturilor de date care i-au fost încredințate sau închiderea încăperii date.
Datele personale pot fi accesate numai de persoane autorizate și nu pot fi accesate de terți.
Clădirea și sediul Furnizorului de servicii sunt dotate cu echipamente de protecție împotriva incendiilor și de protecție a proprietății.
 protectie IT

Calculatoarele și dispozitivele mobile (alți purtători de date) utilizate în gestionarea datelor sunt proprietatea Furnizorului de servicii.
Sistemul informatic care contine datele personale utilizate de Furnizorul de Servicii este echipat cu protectie impotriva virusilor.
Pentru a asigura securitatea datelor stocate digital, Furnizorul de Servicii utilizează copii de siguranță și arhivare a datelor.
Serviciul central al serverului poate fi accesat numai de către persoane autorizate.
Datele de pe computere pot fi accesate numai cu un nume de utilizator și o parolă.

 

INFORMAREA PERSOANEI VIZATE CU PRIVIRE LA INCIDENTUL PRIVIND SECURITATEA DATELOR

În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare.

În informarea transmisă persoanei vizate se va include o descriere într-un limbaj clar și simplu a caracterului încălcării securității datelor cu caracter personal, și se comunică numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sau un alt punct de contact de unde se pot obține mai multe informații; se vor descrie consecințele probabile ale încălcării securității datelor cu caracter personal; se vor descrie măsurile luate sau propuse spre a fi luate de operator pentru a remedia problema încălcării securității datelor cu caracter personal, inclusiv, după caz, măsurile pentru atenuarea eventualelor sale efecte negative.

Informarea persoanei vizate nu este necesară în cazul în care oricare dintre următoarele condiții este îndeplinită:

• operatorul a implementat măsuri de protecție tehnice și organizatorice adecvate, iar aceste măsuri au fost aplicate în cazul datelor cu caracter personal afectate de încălcarea securității datelor cu caracter personal, în special măsuri prin care se asigură că datele cu caracter personal devin neinteligibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze, cum ar fi criptarea;

• operatorul a luat măsuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate nu mai este susceptibil să se materializeze;

• informarea ar necesita un efort disproporționat. În această situație, se efectuează în loc o informare publică sau se ia o măsură similară prin care persoanele vizate sunt informate într-un mod la fel de eficace. În cazul în care operatorul nu a comunicat deja încălcarea securității datelor cu caracter personal către persoana vizată, autoritatea de supraveghere, după ce a luat în considerare probabilitatea ca încălcarea securității datelor cu caracter personal să genereze un risc ridicat, poate să solicite informarea persoanei vizate.

 

NOTIFICAREA AUTORITĂȚII ÎN CAZUL ÎNCĂLCĂRII SECURITĂȚII DATELOR

În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, operatorul notifică acest lucru autorității de supraveghere competente în temeiul articolului 55, fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea nu are loc în termen de 72 de ore, aceasta este însoțită de o explicație motivată din partea autorității de supraveghere în cazul în care.

Revizuire în cazul gestionării obligatorii a datelor
În cazul în care durata prelucrării obligatorii a datelor sau a revizuirii periodice a necesității acesteia nu este specificată de lege, de un decret local sau de un act juridic obligatoriu al Uniunii Europene, operatorul de date va verifica cel puțin o dată la trei ani dacă datele operator dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în scopul prelucrării datelor.

Condițiile și rezultatele acestei revizuiri vor fi documentate de către controlor, care va păstra această documentație timp de zece ani de la revizuire și o va pune la dispoziția Autorității, la cerere.

POSIBILITATEA DEPUNERII UNEI PLÂNGERI

În cazul unei posibile încălcări a legii de către operatorul de date, o reclamaţie/ plângere poate fi depusă la Autoritatea Națională pentru Protecţia Datelor: 

Autoritatea națională responsabilă cu supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal

București, B-dul General Magheru, nr. 25-30, cod poștal 010336

Telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

CUVÂNT DE ÎNCHEIERE

În timpul pregătirii prospectului, am luat în considerare următoarele legi:

- REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (din 27 aprilie 2016) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor)

- Legea CXII din 2011 - privind autodeterminarea în domeniul informației și al libertății de informare (în continuare: Infotv.)

- Legea CVIII din anul 2001 - privind diversele probleme legate de serviciile de comerț electronic, precum și de serviciile din sfera comunității informatice (în principal articolul 13/A)

- Legea XLVII din 2008 privind interdicția practicilor incorecte față de consumatori;

- Legea XLVIII din 2008 privind condițiile de bază și restricțiile activităților de publicitate economică (în special art. 6)

- Legea XC din 2005 privind libertatea informației electronice

- Legea C din 2003 privind comunicațiile electronice (în mod expres art. 155 al acesteia)

- Avizul nr. 16/2011 privind Recomandarea EASA/IAB referitoare la cele mai bune practici în domeniul publicității comportamentale online

- Recomandarea Autoritǎţii Naționale pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației/ referitoare la cerințele privind protecția datelor în cazul informării prealabile

- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (din 27 aprilie 2016) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

 

Puteți descărca Informarea cu privire la prelucrarea datelor fǎcând clic aici.

 

Ultima actualizare: 28/05/2022